Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

İlimizde Uygulanan Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesine İlişkin Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI


            Hazine ve Maliye Bakanlığımızın oluru ile ilimizde 01.03.2016 tarihinde başlayan mücbir sebep hali 31.05.2019 tarihinde sona ermiştir.

Bu nedenle;

– Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona erdiği 31.05.2019 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin (2019/Nisan dönemi Ba-Bs bildirim formları dahil) 24.06.2019 günü sonuna kadar verilmesi ve ödeme süresinin ise 01.11.2019 günü sonuna kadar yapılması,

– Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödemesinin 01.11.2019 günü sonuna kadar yapılması,

– Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona erdiği 31.05.2019 tarihi arasına rastlayan motorlu taşıtlar vergisi taksit ödemelerinin 01.11.2019 günü sonuna kadar yapılması,

– Mücbir sebep hali 31.05.2019 tarihinde sona erdiğinden mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinin (2019/2.dönem ve sonrası) verilmesi ve süresinde ödenmesi gerektiği,

– İlimizdeki amme borçluları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesiyle ilgili yapılan açıklamalar çerçevesindeki tecil ve taksitlendirme başvurularının 29.11.2019 tarihi sonuna kadar yapılması gerekmekte olup talebi uygun görülen mükelleflerin borçlarının azami 24 ay süre ile tecil faizi uygulanmaksızın taksitlendirilebileceği,

– Bakanlığımızca ilan edilen mücbir sebep hali 31.05.2019 günü sonu itibarıyla sona erdiğinden, mükellefler tarafından 01.06.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin kanuni sürelerinde verileceği ve ödemelerinin kanuni sürelerinde yapılacağı,

           Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                              Zekeriya KELEŞ

                                                                                                                     Defterdar

Bilgi İçin  : Kilis Vergi Dairesi Müdürlüğü

İletişim     ;  (348) 813 9413  (Dahili:4)